نکات دستوری زبان هفتم

دستور زبان حالت سؤالی ومنفی زمان حال ساده


  نکته
ها :
1 – برای سؤال در زمان حال ساده از افعال کمکی do, does‌استفاده می کنیم. به این ترتیب که در
ابتدای جمله بایستی فعل کمکی do و یا
does را بیاوریم. البته در آغاز جمله
do,does را بیاوریم. البتهدر آغاز جمله
do و یا does باید با حرف بزرگ شروع شوند. فعل کمکی
does فقط برای سوم شخص مفرد بکار می رود
و برای بقیه صیغه ها فعل کمکی do به کار
می رود. به مثال های زیر توجه کنید.

آیا شما هر روز فوتبال بازی می
کنید؟

Do you play football
everyday?


آیا او هر روز فوتبال بازی می کند؟

Does he play football everyday?

آیا
علی هر روز فوتبال بازی می کند؟

Does Ali
play football everyday?
  2 – توجه کنید که s یا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل کمکی does حذف می شود و فعل به شکل اصلی برمی
گردد


  3 – برای منفی کردن زمان حال ساده از don’t یا doesn't استفاده می کنیم. برای سوم شخص مفرد از
doesn't استفاده می کنیم. به مثال های
زیر توجه کنید.

من هر روز فوتبال بازی نمی کنم

I don't play football everyday.

او هر
روز فوتبال بازی نمی کند

He doesn't play
football every day.   4 – در پاسخ به سؤال هایی که با Do و Does شروع می شوند به دو طریق می توان جواب
داد. روش اول پاسخ کوتاه است. به این ترتیب که با کمک افعال کمکی do ‌و does در حالت مثبت به افعال کمکی don’t و doesn’t در حالت منفی جواب کوتاه می
دهیم.

مانند :

Do you play football everyday?

آیا شما
هر روز فوتبال بازی می کنید؟
Yes , I do . بله این کار را می کنم
No, I don’t
. نه من این کار را نمی کنم

Does he play
football everyday?


Yes , he does. بله او این کار را می کند
No,
he dose n't. نه او این کار را نمی کند
روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند
نیازی به فعل کمکی نیست. مانند :

Do you go to school everyday? Yes, I go
to school everyday.
Does she go to school everyday? No, she doesn’t go to
school everyday.
Does she live in Tehran? No, she lives in
Ahvaz.  5 – در بعضی از سؤال ها از شما هم پاسخ کوتاه و هم پاسخ
بلند خواسته می شود.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید