شماچجوری امتحان می دین؟؟

خاطرات ترم گذشته / طنز و بسیار دیدنی  
ســـه روز مانـــده به امـــتحان

 

 

خاطرات ترم گذشته / طنز و بسیار دیدنی  دو
روز مـــانده به امتحـــان

 

 

 

خاطرات ترم گذشته / طنز و بسیار دیدنی 
شــب امتحان

 

 

 

خاطرات ترم گذشته / طنز و بسیار دیدنی 
یکـ ساعــت مانــده به امتــحان

 

 

 

خاطرات ترم گذشته / طنز و بسیار دیدنی 
ســـر جـــلسه امتحــان

 

 

 

خاطرات ترم گذشته / طنز و بسیار دیدنی 
هـــنگام خــروج از جلـسه

 

 

 

خاطرات ترم گذشته / طنز و بسیار دیدنی 
یـــک هفـــته بعـــد از امـــتحان

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
سپیده

کاملا ریلکسم چه قبل و چه بعدش [نیشخند]