نمونه سوال علوم سوم راهنمایی

 

نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش اول

 

 

 

 

 

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:

 

 

 

1- کاغذ لیتموس آبی در محلول سرکه به رنگ....................در می آید.

 

 

 

            2- نیروی جاذبه در میان یون ها با بار ناهمنام.....................ایجاد می کند.

 

           

 

3- الف- ترکیب یونی و ترکیب مولکولی را مشخص کنید.اکسیژن(..........)سدیم کلرید(..........)

 

 

 

4-بیشترین جرم اتم در .............است.

 

 

 

5-  وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ...............  وآب بدست می آید.

 

 

 

6-  وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ...............  وآب بدست می آید.

 

 

 

7- در هسته ی اتم ذره ای با بار الکتریکی مثبت به نام ...........وجود دارد.(الکترون- پروتون- نوترون)

 

 

 

8-به ماده ای که محلول آن جریان برق راازخودعبورمی دهد........می گویند.(الکترولیت-غیرالکترولیت-ترکیب مولکولی)

 

 

 

9- اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ............... می شود.(الف- مثبت    ب- منفی)

 

 

 

10- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد..............نام دارد.    (الف-هلیم   ب- هیدروژن)

 

11- بار پروتون .........................است .

 

 

 

 

 

عبارت های زیر را با گزینه ی (الف)یا(ب) کامل کنید.

 

 

 

1 اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ................ می شود.(الف- مثبت    ب- منفی)

 

 

 

2- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد................نام دارد.    (الف-هلیم   ب- هیدروژن)

 

 

 

 

 

12- مدل اتمی رادر فورد و بور چه شباهت و چه تفاوت هایی با هم دارند؟

 

 

 

 

 

                       ۵۶               

 

26 یک  اضافه شود، عدد اتمی و عدد جرمی آن چه تغییری می کند؟چرا؟Fe 13- اگر به اتم 

 

 

 

 

 

14- پیوند کووالانس و پیوند یونی چه شباهت و چه تفاوتی با هم دارند؟

 

 

 

 

 

15- یک ویژگی مهم ترکیب های یونی را بیان کنید؟

 

 

 

 

 

16- عدد جرمی عنصری 8 است و در هسته ی آن 5 نوترون وجود دارد .عدد اتمی ،تعداد الکترون و پروتون آن را مشخص کنید و مدل بور را برای آن رسم کنید؟

 

 

 

17- پیوند کووالانسی با پیوند یونی را با هم مقایسه کنید(شباهت و تفاوت آنها را بنویسید)

 

                       

 

 

 

 

 

الف- این مدل مربوط به کدام دانشمند است؟                                                                    

 

ب- عدد اتمی و عدد جرمی این ذره را مشخص کنید؟                                                         

 

ج- این ذره یون مثبت  است یا منفی؟چرا؟                                                               

 

 

 

 

 

18- نمودار بور برای اتمی که در هسته ی آن سه پروتون و چهار نوترون وجود داردرا رسم کنیدو عدد اتمی وعدد جرمی را مشخص کنید؟

 

 

 

 

 

 

 

19- مدل اتمی تامسون و رادر فورد چه شباهت و چه تفاوت هایی دارند؟

 

-گاهی به دلیل زیاد بودن ترشحات اسید معده احساس ناراحتی می کنیم و معمولا پزشکان برای درمان آن قرص  سدیم کربنات که یک ماده ی بازی است تجویز می کنند . چرا؟     

 

 

 

20 - برای هیدروژن سه ایزوتوپ یافت می شود.  الف- کدام ایزوتوپ از همه سبک تر است.چرا؟

 

ب-تفاوت این سه ایزوتوپ چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      3H

       1

 

      2H

1   

              1H

1          

 

 

 

 

 

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- جدول زیر را کامل کنید:

 

 

 

      فرمول شیمیایی         

نام عناصر

تعداد هر عنصر

C6H12O6     

   

 

 

 

فرمول شیمیایی یک ترکیب می باشد.در این ترکیب چه عناصری و به چه تعداد وجود دارد ؟ )C6H12O622-(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      18O

       8

      17O

            8

       16O

            8

ایزوتوپ

 

200

37

99763

تعداد ایزوتوپ ها در میان یکصد هزار اتم

 

23- با توجه به جدول به سؤالات زیر پاسخ دهید.                                                                      

 

الف- کدام ایزوتوپ از همه سبک تر است.چرا؟ 

 

 

 

ب-تفاوت این سه ایزوتوپ چیست؟

 

ج-کدام ایزوتوپ در طبیعت به مقدار بیشتری یافت می شود؟

 

 

 

 

 

24- علی در گزارش خود نوشته است که محلول ترکیب های یونی الکترولیت محسوب می شوند چه تفسیری برای این گفته دارید؟

 

 

 

25- برای ترکیب مولکولی تفلون یک کاربرد بنویسید؟

 

 

 

26- نمودار بور برای اتمی که در هسته ی آن سه پروتون و چهار نوترون وجود داردرارسم کنیدو عدد اتمی وعدد جرمی را مشخص کنید؟

 

 

 

27- هنگاه جابه جایی وسایل در آزمایشگاه برچسب بعضی از مواد افتاده است.اکنون محمد می خواهد مواد اسیبدی و بازی را از هم جدا کند او چگونه می تواند این کار را انجام دهد.لطفاً او را راهنمایی کنید؟

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
maryam

دستون دردنکنه واقعا بهم کمک کرد[تایید][خداحافظ][گل][گل]